1

Opłaty za Licencje Sportowe FAI

Biuro Aeroklubu Polskiego przypomina, że wnioski i/lub opłaty za Licencje Sportowe FAI wpływające do AP po 30 kwietnia będą skutkowały koniecznością uiszczenia opłaty za licencje w wysokości 200% w odniesieniu do kwot wyszczególnionych w cenniku – zał. Nr 3 do Regulaminu Licencjonowania Zawodników.

Powyższa zwyżka nie dotyczy zawodników, którzy pierwszy raz występują do AP o wydanie LSFAI

– Wniosek na LSFAI

– Cennik opłat za LSFAI 

źródło:www.aeroklub-polski.pl